Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη γεωργικό προϊόν

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης)

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικά προϊόντα) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

 

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

• Ζυθοποιία

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

• Αιθέρια έλαια

• Πυρηνελαιουργεία

• Αποσταγμάτα από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

• Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)

• Παραγωγή, εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών

• Παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων της

• Αξιοποίηση παραπροϊόντων

• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

• Επεξεργασία κλωστικής κάνναβης και λιναριού

 

Δικαιούχοι

Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 100.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 5.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:

- Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 €, η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

- Για έργα άνω των 300.000 €, η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ Περιφερειακό Χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά βάσει του οποίου τα ποσοστά διαμορφώνονται έως 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και έως 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

•  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

•  ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

•  Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

•   Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

•  Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Διαδικασία Πληρωμής των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
Σχετικά αρχεία: 
Παράταση περιόδου Υποβολής των Ηλεκτρονικών Φακέλων των Αιτήσεων Στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2
Νέα Χορήγηση Παράτασης για την Υποβολή Δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης 4.2.2
Απόφαση Ένταξης Δράσης 4.2.2 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του έτους 2017 του Υπομέτρου 4.2 (έτους 2017)- Μεταποίηση
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
05/10/2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δράσης 4.2.2 της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
02/04/2019