Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό προϊόν

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό (εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης)

 

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Κρέας, πουλερικά, κουνέλια

• Γάλα

• Αυγά

• Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)

• Ζωοτροφές

• ∆ημητριακά

• Ελαιούχα Προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

• Οίνος, ξύδι

• Οπωροκηπευτικά

• Άνθη

• Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

• Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό

 

Δικαιούχοι

Η στήριξη παρέχεται κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 100.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 10.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται έως 75% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών (σε μικρά Νησιά Αιγαίου, λιγότερο αναπτυγμένες και λοιπές περιοχές).

Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (μέχρι ποσοστού 90%) στις περιπτώσεις:

›  δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών και

›  δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» στο πλαίσιο υλοποίησης επενδύσεων μεταποίησης μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

•  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

•  ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

•  Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

•   Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

•  Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2
Σχετικά αρχεία: 
Παράταση περιόδου Υποβολής των Ηλεκτρονικών Φακέλων των Αιτήσεων Στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Διαδικασία Πληρωμής των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
Σχετικά αρχεία: 
Χορήγηση Παράτασης για την Υποβολή Δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1
Nέα Χορήγηση Παράτασης για την Υποβολή Δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης 4.2.1
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Περίοδος Υποβολής: 05/02/2020 - 06/07/2020

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Περιφέρεια:
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 19/08/2019 - 21/12/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 20/09/2019 - 19/12/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
  • ΑΤΤΙΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 26/07/2019 - 31/01/2020

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
16/07/2021
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Αττικής
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
16/10/2022
Περιφέρεια:
  • ΑΤΤΙΚΗ
Απόφαση Ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
18/12/2023
Περιφέρεια:
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
21/10/2022
Περιφέρεια:
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αποτελέσματα αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1-Μεταποίηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
02/02/2021
Περιφέρεια:
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ