Δράση 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Δράση 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Δικαιούχοι

Μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων:

Τα φυσικά πρόσωπα κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πρέπει:

 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Επιλέξιµες ∆απάνες

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά γης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
 • Γενικές Δαπάνες

 

Οικονοµική στήριξη

Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δηµόσια δαπάνη και την ιδιωτική συµµετοχή. Η δηµόσια δαπάνη χορηγείται µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου, απολογιστικά, δηλαδή µετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα, µε βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιµες από αυτά.

Το όριο του αιτούµενου προϋπολογισµού είναι τα 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Διαφορετικά ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 150.000 ευρώ.

Απόφαση Ένταξης Πράξεων/Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Ηπείρου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
03/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΗΠΕΙΡΟΣ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
13/02/2024
Περιφέρεια:
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Aνάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
29/01/2024
Περιφέρεια:
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων/ Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Δράση 4.1.5 της Περιφέρειας Αττικής
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
11/04/2024
Περιφέρεια:
 • ΑΤΤΙΚΗ