Δράση 4.1.3 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι:

1.1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

1.2. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή.

 

Δικαιούχoι 

α. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να µην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος 2017.

Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.

Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν.1287/1982.

Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

 

β. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νοµικά πρόσωπα του εµπορικού δικαίου, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος 2017.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον µέχρι τις 31-12-2028.

Να µην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

 

γ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήµατα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

Να είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι στο οικείο µητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράµµατος.

Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήµα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου.

Να εµφανίζουν, τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήµατα συστάθηκαν εντός της προηγούµενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήµα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νοµικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

Να µην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήµα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νοµικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

 

Επιλέξιµες ∆απάνες

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» θεωρούνται επιλέξιµες οι κάτωθι επενδύσεις:

Επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Επενδύσεις που συµβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της γεωργικής εκµετάλλευσης, δεξαµενές, η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Γενικές ∆απάνες.

 

Οικονοµική στήριξη

Οι δράσεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Για τη δράση 4.1.3 το 50% της δηµόσιας δαπάνης θα κατευθυνθεί για την ένταξη αιτήσεων που υποβάλλονται από συλλογικά σχήµατα.

Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δηµόσια δαπάνη και την ιδιωτική συµµετοχή. Η δηµόσια δαπάνη χορηγείται µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου, απολογιστικά, δηλαδή µετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα, µε βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιµες από αυτά.

Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι:

Για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τη δράση 4.1.3 τα 200.000 ευρώ.

Για τα συλλογικά σχήµατα για τη δράση 4.1.3 τα 500.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης για τη δράση 4.1.3 ανέρχεται έως 85% του αιτούµενου προϋπολογισµού ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ( Σχέδια Βελτίωσης )
Οδηγός Εξέτασης Ενστάσεων του έτους 2020
Σχετικά αρχεία: 
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
30/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
06/11/2020
Περιφέρεια:
  • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) Περιφέρειας Κρήτης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
30/01/2020
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ