Δράση 31.6-ΙΓ Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας