Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας

Η Δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» παρέχει στήριξη για την συμμετοχή νεοεισερχόμενων γεωργών ή ομάδων γεωργών, σε ένα από τα επιλέξιμα εθνικά συστήματα ποιότητας.

 

Όροι επιλεξιμότητας – Συστήματα ποιότητας:

Στο πλαίσιο της Δράσης επιλέξιμο είναι το εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  και ειδικότερα, η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, για προϊόντα του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ ή το βαμβάκι.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Στα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός από την προϋπόθεσης της συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω:

•         Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υπομέτρου πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες γεωργών

•         η συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι «νέα», δηλαδή να έχει ξεκινήσει εντός πέντε ετών από την αίτηση στήριξης. Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής του δικαιούχου πριν από την αίτηση για στήριξη, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη στήριξη.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης:

•        Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, βάσει του άρθρου 67 παρ. 1β (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα) του καν. (ΕΕ) 1303/2013, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου.

•         Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως α) το μοναδιαίο κόστος (ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος) που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας του δικαιούχου, επί β) τον αριθμό των επιλέξιμων ωφελούμενων μελών της ομάδας γεωργών. Το ύψος του μοναδιαίου κόστους ενίσχυσης (για κάθε ωφελούμενο μέλος της ομάδας γεωργών) καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Μέγεθος Ομάδας (αριθμός μελών) Μοναδιαίο κόστος (€ / γεωργική εκμετάλλευση)
5 – 25 856
26 – 50 711
51 – 75 654
76 -100 621
101 - 125 602
126 – 150 589
151 – 175 578
176 – 200 571
201 – 225 562
226 - 250 558
251 – 300 554
301 - 400 540

 

 

 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της Δράσης 3.1.2 του Υπομέτρου 3.1
Σχετικά αρχεία: 
Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 3.1