Δράση 10.1.9 - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών

 

Στόχος της Δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Η Δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης (4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.9- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Εγκύκλιος διευκρινίσεων εφαρμογής της ΥΑ καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.9- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Σχετικά αρχεία: 
Επιστολή Ενημέρωσης για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση Απόφασης Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων δικαιούχων της Δράσης 10.1.9
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 24/04/2019 - 13/05/2019

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 03/07/2018 - 22/07/2018

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/11/2022
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/11/2022