Διακήρυξη Ανοικτού άνω των ορίων Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΑΑ» και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη εγγειοβελτιωτικών έργων "ΥΔΩΡ 2.0" του ΥΠΑΑΤ - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Δημόσια Έργα Άλλων Ταμείων
Ημερομηνία έναρξης: 
15/03/2023
Ημερομηνία λήξης: 
20/04/2023