Διαχειριστική Αρχή & ΕΦΔ

Οι Ειδικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ), όπως προβλέπονται στο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265), ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ. Ανήκουν στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η διάρθρωση και τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ Β΄3066) ΚΥΑ για την περίοδο 2014-2020. Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή τους:

 

 

 

Για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει επιλεγεί η αποκεντρωμένη υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων αλλά και η χωρική ή και τομεακή εξειδίκευση ομάδας μέτρων και δράσεων. Για το σκοπό αυτό, σε εφαρμογή του  Ν. 4314/2014, έχουν οριστεί εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ ΠΑΑ) και άλλοι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).

 

Με το νέο Νόμο 4914/2022 όπου καθορίζεται το πλαίσιο διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) που αφορά την υλοποίηση των στόχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027 είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014- 2020» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ ως Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4914/2022, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης».