Απόφαση Ένταξης του υπομέτρου 19.2_υποδράση 19.2.4.2_ΟΤΔ: ΑΙΤΩΛΙΚΗ_2η Πρόσκληση_ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τρίτη, Αύγουστος 29, 2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: