Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER ΠΕ Καρδίτσας

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τετάρτη, Ιανουάριος 31, 2024
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: