Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ AE) - LEADER / CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Αύγουστος 8, 2022
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: