02
Απρ
2021

2η Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - LEADER/CLLD