11
Φεβ
2021

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Ελικώνας-Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ. - LEADER/CLLD