1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Δράση 4.3.4.- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Έχει λήξει.

1η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ)  του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
11/09/2017
Ημερομηνία λήξης: 
31/10/2017