1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους
παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους) :

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ
2014 - 2020.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
06/05/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
28/09/2018
Ημερομηνία λήξης: 
11/01/2019