1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ) - Έχει λήξει.

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους εξής τομείς :

 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 • Οικοτεχνίες
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
 • Βιοτεχνίες –χειροτεχνίες
 • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής μετά την 1η μεταποίηση
 • Επιχειρήσεις Εμπορίου
 • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων
 • Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.
Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
31/07/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
 • LEADER / CLLD
 • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
 • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
03/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
24/06/2019