Μέτρα ΠΑΑ

 

Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει 16 Μέτρα και 37 Υπομέτρα από τα οποία ορισμένα εξειδικεύονται σε 29 Δράσεις.

Διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, νέοι αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εισάγονται, νέα σημαντικά Μέτρα που προωθούν δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης,  τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής  έρευνας και πράξης.

Η προσέγγιση LEADER που εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

 

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, τα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

 

1. Επενδυτικά/Επιχειρηματικά (παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων)

2. Αγροπεριβαλλοντικά (παρεμβάσεις που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων)

3. Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες (οριζόντιες παρεμβάσεις)

4. Δημόσιες Παρεμβάσεις (δημόσιες επενδύσεις)

5. LEADER/CLLD (παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων-Μέτρο 19)

Επιπλέον περιλαμβάνονται διακριτές κατηγορίες για το Μ20 Τεχνική Βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για τις συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.

 

Στην κατηγορία Επενδυτικά/Επιχειρηματικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

Μέτρο 3 - Συστήματα ποιότητας

 • Υπομέτρο 3.1 - Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
 • Υπομέτρο 3.2 - Πληροφόρηση και προώθηση από ομάδες παραγωγών

Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
 • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Υπομέτρο 4.3 - Επενδύσεις σε υποδομές (ιδιωτικές επενδύσεις)
 • Υπομέτρο 4.4 - Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις

Μέτρο 5 - Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές

 • Υπομέτρο 5.1 - Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης

 • Υπομέτρο 6.1 - Νέοι γεωργοί
 • Υπομέτρο 6.3 - Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
 • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές (ιδιωτικές επενδύσεις)
 • Υπομέτρο 8.6 - Επεξεργασία - εμπορία δασικών προϊόντων

 

Στην κατηγορία Αγροπεριβαλλοντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων που ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Καν (ΕΕ) 1306/2013 με προσανατολισμό στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή:

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
 • Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

 • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία

 • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
 • Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών

Μέτρο 12 - Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα

 • Υπομέτρο 12.2 - Δασικές περιοχές του Natura 2000

Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

 • Υπομέτρο 13.1 - Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
 • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
 • Υπομέτρο 13.3 - Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

 

Στην κατηγορία Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων:

Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση

 • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων

Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων

Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Μέτρο 16 - Συνεργασία

 • Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας
 • Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές - κλιματική αλλαγή

 

Στην κατηγορία Δημόσια Έργα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων δημοσίων επενδύσεων:

Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές

Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών

 • Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
 • Υπομέτρο 7.3 - Ευρυζωνικές υποδομές

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Yπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
 • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

 • Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων

 

Στην κατηγορία LEADER/CLLD (Μέτρο 19), περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), καθώς και για τα Υπομέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών:  

 • Υπομέτρο 19.2 (Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) που απευθύνονται μέσω των προσκλήσεων των ΟΤΔ σε φορείς είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε σε Δημόσιους φορείς,
 • Υπομέτρο 19.3 (Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας, διακρατική και διατοπική και,
 • Υπομέτρο 19.4 που αφορά στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες και ενέργειες για εμψύχωση, των ΟΤΔ.

 

Στην κατηγορία Τεχνική Βοήθεια υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό που διέπει τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, οι προκηρύξεις της τεχνικής βοήθειας, οι αποφάσεις και πληροφορίες για τον κατάλογο προμηθευτών, καθώς και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσουν που απορρέουν από την υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας.

 

Στις Συνεχιζόμενες πράξεις από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020, για τον καλύτερο προσανατολισμό του επισκέπτη αναφέρεται διπλή ονομασία, τα μέτρα όπως ήταν στην προηγούμενη περίοδο (2007-2013) αλλά και το αντίστοιχο Μέτρο, Υπομέτρο, Δράση στο οποίο αντιστοιχεί στο ΠΑΑ 2014-2020 και περιλαμβάνεται σύνδεση με το δικτυακό τόπο της προηγούμενης περιόδου όπου μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να βρει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία.