Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφίσας ενημέρωσης για παρεμβάσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 

 

Οι δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), αποτελούν θεσμική υποχρέωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2016 και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 808/2014 και 669/2016, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν το πιο πρόσφορο μέσο προκειμένου το ευρύ κοινό να ενημερωθεί για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις παρεμβάσεις καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του ΠΑΑ και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) η οποία προχώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη δημιουργία προτύπων αφίσας ενημέρωσης για όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, δημιουργήθηκε αντίστοιχα υπόδειγμα αφίσας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς που ασκούν ρόλο συντονισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης, υλοποίησης και δικαιούχου συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2014-2020, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από το ΕΓΤΑΑ.

Σημειώνεται ότι η χρήση της αφίσας για το ΠΑΑ 2014-2020 είναι προαιρετική, αφορά παρεμβάσεις προϋπολογισμού χαμηλότερου των 50.000€ και προτείνεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως για άυλες ενέργειες, όπως διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενεργειών επιμόρφωσης & κατάρτισης. Για παρεμβάσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 50.000€ ισχύουν τα προβλεπόμενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και στις προσκλήσεις των σχετικών Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ.

 

 

Το υπόδειγμα αφίσας ενημέρωσης για τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση:

posters2014-2020.esfhellas.gr

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στη διεύθυνση αυτή δίνονται γενικές οδηγίες για τη δημιουργία της αφίσας. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ορισμένα βήματα διαφοροποιούνται. Παρακάτω, θα βρείτε σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων:

 

Βήμα 1:  Στην επιλογή μεγέθους δεν υπάρχει περιορισμός

Βήμα 2:  Επιλογή Ταμείου Χρηματοδότησης επιλέγετε Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην επιλογή Επιχειρησιακού Προγράμματος επιλέγετε από τη λίστα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Βήμα 3:  Στον δικαιούχο επιλέγετε την εισαγωγή εικόνας .jpg και ανεβάζετε μία από τις εικόνες που επισυνάπτονται (κατά περίπτωση).

Σε όλες τις περιπτώσεις ανεβαίνει το λογότυπο του ΠΑΑ.

Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις που αφορούν στο LEADER οπότε και ανεβαίνει το αρχείο με το λογότυπο του ΠΑΑ μαζί με το LEADER, καθώς και οι περιπτώσεις Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) του Μέτρου 16 «Συνεργασία», που θα ανεβαίνει το αρχείο με το λογότυπο του ΠΑΑ μαζί με το EIP AGRI.

Στον φορέα υλοποίησης αναγράφετε το όνομα του φορέα που υλοποιεί την ενέργεια (π.χ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), για τις πράξεις LEADER το όνομα της Ομάδας Τοπικής Δράσης και για τις δράσεις των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) του Μέτρου 16 η επωνυμία της Ε.Ο. όπως αναγράφεται στην αίτηση στήριξης. 

Στα στοιχεία του έργου καταχωρείτε, αν κρίνετε σκόπιμο, περισσότερες πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό του έργου (όριο χαρακτήρων: 200 συμπεριλαμβανομένων των κενών) και τέλος στην ιστοσελίδα καταχωρείτε αυτή στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Στο πεδίο της ιστοσελίδας μπορούν να καταχωρούνται και συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας.

Βήμα 4:  Στο σημείο αυτό μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί και υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης και επιστροφής στα προηγούμενα βήματα για τυχόν διορθώσεις της αφίσας.

Βήμα 5:  Η αφίσα έχει ολοκληρωθεί και πλέον μπορείτε να κάνετε λήψη για να κατεβάσετε το αρχείο της αφίσας ή να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

 

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας, Βάσω Χαλβαντζή τηλ. 210 5275229 και Γαβριέλα Μιχαήλ τηλ. 210 52 75027 ή στο email: ead@mou.gr