Δράση 10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας