Δράση 1 - Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Συστήνεται η Επιχειρησιακή Ομάδα η οποία καταρτίζει Σχέδιο Δράσης.

 

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει :

- αντικείμενο και στόχους του έργου

- καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 αποτελεί κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000€.

Επικαιροποιημένοι Πινάκες Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 μετά την εξέταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών

Αναρτήθηκαν τα  οριστικά αποτελεσμάτα Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 1 του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 μετά την εξέταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών. Τα αποτελέσματα μοπορείτε να τα δείτε  εδω

 

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Ηπείρου
Περιφέρεια:
  • ΗΠΕΙΡΟΣ
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2-Δράση 1 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια:
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ