Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων

ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Η ΕΥΕ ΑΕΤΠ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες ως εξής:

α) Μονάδα Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι

β)  Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

γ) Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

δ) Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

ε) Μονάδα Ελέγχων

ζ) Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη της ΕΥΕ ΑΕΤΠ είναι η κ. Καραμαγκιώλη Ελένη (2105275217, ekaramagioli@mou.gr).

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στελέχη της κάθε μονάδας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο της ΕΥΕ ΑΕΤΠ παρακαλώ πατήστε εδώ

Κυρίτση Ευσταθία / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 340
Παπαλουκοπούλου Παναγιώτα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275259

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 361
Καραμαγκιώλη Ελένη / Προϊστάμενη Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Θέση: Προϊστάμενη Υπηρεσίας

210 5275 217

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10671
Θεοδώρου Δημήτριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

210 5275 133

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 324
Λαγκουράνης Αθανάσιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα I

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275029

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 8806
Παπαγεωργίου Γεώργιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275104

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 356
Σαμαρτζής Σωτήριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

210 5275 205

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10673