Σχεδιασμός σε Εθνικό Επίπεδο

Σύνοψη του Σχεδίου SWOT Ανάλυσης του Αγροτικού Χώρου και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΣΣ ΚΓΠ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης / διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027, παρουσιάζεται η Επιτελική Σύνοψη του Σχεδίου SWOT Ανάλυσης του Αγροτικού Χώρου καθώς και τα κυριότερα στοιχεία αυτής. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα πρέπει να συνταχθεί το ΣΣ ΚΓΠ, αλλά και των στόχων που θα πρέπει αυτό να υπηρετεί, παρατίθενται οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου της Επιτροπής με τα Κράτη Μέλη.