Θεσμικό Πλαίσιο / Δείκτες

Θεσμικό Πλαίσιο - Δείκτες

Αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020

 

 

Σκοπός της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντική διαδικασία των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης καθώς η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, συμβάλλει στην βελτίωση του σχεδιασμού, της ποιότητας αλλά και της υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης, βοηθούν αυτούς που σχεδιάζουν πολιτική και λαμβάνουν αποφάσεις, να στοχεύσουν τους διαθέσιμους πόρους περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η αξιολόγηση επίσης συμβάλλει στην επίδειξη των επιτευγμάτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης με έναν διαφανή τρόπο, μέσω της συλλογής αποδείξεων για την απόδοση, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων πολιτικής. Όλα αυτά είναι σημαντικά, για την δικαιολόγηση και τη νομιμοποίηση των πόρων που ξοδεύονται, καθώς για την αύξηση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, όχι μόνο ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και όλους τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

 

Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) και Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΣΠΑ)

Για πρώτη φορά, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020), υπάρχει ένα Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 αρθ. 110), το οποίο μετρά την απόδοση ολόκληρης της ΚΑΠ (δηλαδή του πυλώνα Ι – άμεσες πληρωμές και μέτρα στήριξης της αγοράς και του πυλώνα ΙΙ – μέτρα αγροτικής ανάπτυξης).

Επιπλέον, στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (πυλώνας ΙΙ), υπάρχει ένα Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΣΠΑ), το οποίο αποτελεί μέρος του ΚΠΠΑ και προσδιορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013, στον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 αρθ. 67 και στον εκτελεστικό Καν. 808/2014  αρθ. 14).

Η αξιολόγηση του πυλώνα Ι, αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η αξιολόγηση του πυλώνα ΙΙ, αποτελεί αρμοδιότητα των Κρατών Μελών. Η Επιτροπή επίσης συνθέτει τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του πυλώνα ΙΙ, που πραγματοποιούνται από τα Κράτη Μέλη. Αρμόδια μονάδα για την αξιολόγηση του ελληνικού ΠΑΑ 2014-2020, είναι η μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ.

 

Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του ΠΑΑ

Το ΚΣΠΑ προβλέπει ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες τροφοδοτούν τις εκθέσεις της ΚΑΠ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Οι εκθέσεις αυτές μπορούν να χρησιμεύσουν ως βασική πηγή πληροφόρησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να συμβάλλουν σε έναν ακόμα περισσότερο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα μελλοντικό σχεδιασμό πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

 

Δείκτες ΚΣΠΑ

Το κοινό σύνολο δεικτών ΚΣΠΑ, εκροών, αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πλαισίου για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης καθορίζεται στο παράρτημα IV του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014.

  • Οι Δείκτες Εκροών αναφέρονται στο βαθμό δραστηριότητας ενός μέτρου/υπομέτρου/δράσης (π.χ. ο αριθμός των έργων που χρηματοδοτήθηκαν) και ορίζονται σε επίπεδο μέτρου/υπομέτρου/δράσης.

Δείκτες εκροών

  • Οι Δείκτες Αποτελεσμάτων μετρούν τις άμεσες επιδράσεις (αποτελέσματα) των παρεμβάσεων (π.χ. το αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν), σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της πολιτικής και ορίζονται στο επίπεδο των περιοχών εστίασης.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Προγραμματισμός και καθορισμός στόχων – Πλάνο Δεικτών

Συμπληρωματικοί δείκτες αποτελεσμάτων

  • Δείκτες Επιπτώσεων μετρούν τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις των παρεμβάσεων (π.χ. ποσοστό ανεργίας). Οι δείκτες επιπτώσεων συνδέονται με τους γενικούς στόχους της ΚΑΠ.

Δείκτες Επιπτώσεων

  • Δείκτες Πλαισίου (ή Βάσης) περιγράφουν το γενικό πλαίσιο των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών τάσεων της πολιτικής. Χρησιμοποιούνται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για μία ολοκληρωμένη συνολική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης της περιοχής προγραμματισμού. (Η ΕΕ επικαιροποιεί τους δείκτες αυτούς κάθε χρόνο)

Δείκτες Πλαισίου (Βάσης)

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

  1. Ευρωπαϊκό Δίκτυο (Helpdesk) για την Αξιολόγηση της Αγροτικής Ανάπτυξης

httpsenrdeceuropaeuevaluationen

  1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

httpseceuropaeuagricultureevaluatione