Εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ

Εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ
PDF icon Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΚΓΠ μετά το 2020-Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας-COM/2017/713/final
PDF icon Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την EE μετά το 2020-COM/2017/98/final
PDF icon Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων-στήριξη στρατηγικών σχεδίων χρηματοδοτούμενα από ΕΓΤΕ/ΕΓΤΑΑ-COM/2018/392/final
PDF icon Παραρτήματα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/392/final, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων
PDF icon Παράρτημα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/393/final, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ
PDF icon Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ-COM/2018/393/final
PDF icon Πρόταση για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ κ.α.-COM/2018/375/final
PDF icon Παράρτημα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/375/final, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ κ.α.
PDF icon Πρόταση Κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027-COM/2018/322/final
PDF icon Παράρτημα Πρότασης Κανονισμού COM/2018/322/final, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου περιόδου 2021-2027