Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Στο πλαίσιο της στήριξης και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η δικτύωση στον αγροτικό χώρο έχει ευρέως αναγνωριστεί και υιοθετηθεί ως εργαλείο - κλειδί για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Η κύρια προστιθέμενη αξία της δικτύωσης είναι η εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Σε εθνικό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) το οποίο αποτελεί διάδοχο σχήμα του ΕΑΔ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και συνεχίζει να υποστηρίζει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Τα μέλη του προέρχονται από όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Αρμόδια Μονάδα για την υποστήριξη του ΕΑΔ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.

Η δικτύωση μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έχει ως στόχο:

  • τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ,
  • την αύξηση συμμετοχής των εμπλεκόμενων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης,
  • την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,
  • την προώθηση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές και ειδικότερα στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τη δασοπονία,
  • τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και αξιόλογων πρακτικών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ead.gr

Επικοινωνία:

Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας

Τηλέφωνο: 210 5275 027,-059,-229,-142

e-mail: ead@mou.gr

Ιστοχώρος: https://ead.gr